» Bütünleştirici (Yapılandırmacı-Constructivist) Öğrenme Modeli

Bağlı bulunduğu konular/üniteler >> Fizik Öğretimi |
Güncelleme / Ekleme :28/10/2008

BÜTÜNLEŞTİRİCİ (YAPILANDIRMACI-CONSTRUCTIVIST) ÖĞRENME MODELİ

Bu bölümün bundan önceki kısımlarında incelediğimiz dört öğretim kuramı bir çok yönden birbiriyle çakışmaktadır. En belirgin çakışma noktası ise, eğitim öğretim sürecinde geleneksel öğretim yöntemlerinin aksine, öğrencinin aktif olmasını savunmalarıdır. Bunun yanında son zamanlarda bu öğrenme kuramlarına daha farklı bir açıdan bakan öğrenme psikologları bütünleştirici öğrenme modeli (constructivist or generative learning model) olarak bilinen bir fen bilimleri müfredat geliştirme ve öğretimi yaklaşımı ortaya atmışlardır.


Bu model öğrencilerin daha önceki deneyimlerinden ve ön bilgilerinden yararlanarak yeni karşılaştıkları durumlara anlam verebileceklerini savunmaktadır. Ausubel’e göre öğrenciler işitme, koku, görme ve dokunma gibi duyu organları yardımıyla aktif bir şekilde algıladıkları bilgiyi ancak yapılandırırlar veya bütünleştirirler. Bilginin bireyler tarafından eşyalar ve objeler üzerine yapılan aksiyonlar sonucunda içeriden yapılandırıldığını, dışarıdan hazır verilemeyeceğini Piaget’de ifade etmektedir.


Bütünleştirici öğrenme modeline göre her bireydeki bilgi birikiminin gelişmesi özel olarak kendi şartları içinde değerlendirilmelidir. Bütünleştirici öğrenme modelinin savunucularından ve Fen Eğitimindeki uygulayıcılarından Osborn ve Wittrock (1983) öğrencinin veya bireyin herhangi bir anda sahip olduğu bilgi birikiminin yeni bilgiye veya uyarımlara cevap vermede çok önemli olduğunu vurgularken bu temele dayanmaktadırlar. Öğrenci kendine özgü olarak bilgiyi (alınan uyarımları) yapılandırır. Bu süreç öğrenciyi aktif kılan bir süreçtir. Bu konuda Bodner (1990) “Bilginin öğretmenin kafasından öğrencinin kafasına hiç bir değişikliğe uğramadan geçme şansı çok azdır” ifadesini kullanmaktadır. Başka bir deyişle öğrencilerin okuldaki eğitim-öğretim ortamında kazandıkları bilgiler onların eğitim-öğretim ortamına gelmeden sahip oldukları ön bilgilere ve eğitim-öğretim ortamının onlara sağladıklarına bağlıdır. Bu görüşe göre, anlama kabiliyetinin gelişmesi uygun öğrenme deneyimlerinin sağlanmasına bağlıdır.


Öğrencilerin daha önceki deneyimlerinden ve ön bilgilerinden yararlanarak yeni karşılaştıkları durumlara anlam verebileceklerini ve onları özümleyebileceklerini savunan bütünleştirici öğrenme modelinin fen bilimleri (fizik, kimya) eğitiminde dört aşamalı bir uygulama yapılabileceği önerilmektedir (Ayas, 1995).


1 Birinci aşama : Bu aşamada öncelikle öğrencilerin dikkatini konuya çekebilmek için bir tanıtım yapılır. Ayrıca, öğrencilerin ön bilgileri ve bu bilgiler içerisindeki alternatif (yanlış veya bilimsel gerçeklere ters düşen) fikirleri ortaya çıkarılır. Eğer müfredatın bir kılavuzu yok ise, bu aşama verilmek istenen konunun işleneceği zamandan birkaç hafta önce sınıf tartışması veya yazılı testler yardımıyla yapılmalıdır. Böylece öğretmen dersini sınıfın düzeyine göre hazırlama fırsatı elde etmiş olur.


2 İkinci veya odaklama aşaması : Öğretilmesi istenen kavramla ilgili deneyimler, bu aşamada öğrenciye kazandırılır. Çok değişik stratejilerin (sınıf tartışması, yeni araç-gereçlerle deneyim kazanma, film izleme, v.b.) kullanılabildiği bu aşamada öğretmenin rolü, öğrencileri motive edici yaklaşımlar kullanma ve sorduğu sorularla onları düşünmeye ve yorumlamaya sevk etmektir.


3 Üçüncü veya mücadele aşaması : Öğrencilerin düşüncelerini sorguladığı karşılaştırdığı ve değiştirdiği aşamadır. Bu aşamada verilmek istenen kavram öğretmen tarafından çok değişik yöntem ve kaynaklar kullanılarak verilir. Bu, öğrencilerin seviyesi de dikkate alınarak uygun bir dil ve açıklıkla yapılır.


4 Dördüncü veya uygulama aşaması : Yeni kazanılan bilginin başka durumlara öğrenciler tarafından uygulanması aşamasıdır. Bu, problem çözme, konu hakkında kompozisyon yazma, günlük hayattaki olaylarla bağlantı kurma v.b. faaliyetlerden yararlanılarak yapılabilir. Bu aşama, öğrencilere dersin başı ile sonu arasında kendi bilgi yapılarında meydana gelen değişiklikleri gözden geçirme fırsatı verilerek öğretmen tarafından sonlandırılır. Bu aşamanın en önemli özelliği yeni kavramların pekiştirilmesini amaçlamasıdır.


ETKİNLİK 1. İlk olarak elektrik devrelerinin günlük hayatta uygulamaları çok fazla miktarda elektronik cihazların kullanıldığı öğrencilere hatırlatılmalıdır. Elektronik cihazlarda öğrencilerin ilgisini çekmek için birkaç araç-gerecin gösterilmesi sağlanmalıdır. Devrelerle ilgili birkaç test veya yoruma açık sorular sorularak öğrencilerin konuyla ilgili seviyeleri ölçülebilir.

 2. Bu aşamada öğrencilerin konuya odaklanması sağlanır. Öğrencilere laboratuar dersinde gerekli araç gereçlerle elektrik devresi kurdurulması sağlanır ve günlük hayatta kullandığımız cihazların ne kadarlık akım gerektirdiği konusunda öğrenciler bilgi sahibi olur.

 3. Öğrenci bu aşamada önceki bilgileri ile yeni öğrendiği bilgiler doğrultusunda kendi fikirlerini yapılandırır. Bir elektrik devresini yaparken kısa devre oluşması öğrencinin bu durumun yorumunu yapması yani yeni durumlara karşı farklı fikirler üretmesi ile öğrencinin öğrenmesinde yaparak-yaşayarak ilkesi güdülür ve öğrenci daha kalıcı öğrenmesi gerçekleşir.

 4. Bu aşamada öğrenci örnek problemlerle uygulama yapar.
Etiketler (bütünleştirici, yapılandırmacı-constructivist, öğrenme, modeli, )
Tarafımızca yazılan yazıların hakları saklıdır.

Benzer Başlıklar...

» Bohr Atom Modeli Simülasyonu - Flash
» Bohr Atom Modeli Simülasyonu - Java 2
» Bohr Atom Modeli Simülasyonu - Java 1
» David Ausubel'in Öğrenme Kuramını Fizik Konusuna Uygulayalım
» David Ausubel'in Öğrenme Kuramı
» J. Bruneri'in Öğrenme Kurumanı Fizik Konusuna Uygulayalım
» J. Bruner'in Öğrenme Kuramı
» J. Piaget Öğrenme Kuramını Fizik Konusuna Uygulayalım
» J. Piaget Öğrenme Kuramı
» R. Gagane'nin Öğrenme Kuramını Fizik Konusuna Uygulayalım

Henüz yorum eklenmemiş..852


  Türkçemizi katletmeden harf ve imlâ yapımıza uyacağınızı düşünüyoruz.

  Uygunsuz içerikler savcılığa bildirilmek üzere kayıt altına alıyoruz.
  14.07.2024, 03:37

  Her hakkı saklıdır.
  Görüntüleme 23484