» Atom Teorisi Günlük Ders Plânı Ve Hedef Davranışlar

Bağlı bulunduğu konular/üniteler >> Fizik Öğretimi |
Güncelleme / Ekleme :28/10/2008

Ek 1 Günlük Ders Planı


A- Biçimsel Bölüm


Okulun Adı :


Dersin Adı : Fizik 3


Sınıfı :


Ünitenin Adı ve Numarası : Atom Teorisi, III


Konunun Adı : Elektromagnetik Dalgalar


Süre : 40 dakika


Öğretmenin Adı Soyadı :


Öğrenme-Öğretme Tekniği : Karma


Kaynak Kitaplar : MEB Ders Kitabı, PSSC Fizik, Giriş, Fizik III


Araç ve Gereçler :


Konunun Örüntüsü


Konu Başlığı : Elektromagnetik Dalgalar


Temel Nokta : 1- Magnetik dolanım;


2- Değişen magnetik akıların çevresindeki magnetik alanlar;


3- Değişen elektrik akılarının çevresindeki magnetik alanlar;


4- Elektromagnetik spektrum.


Yardımcı Noktalar : 1- Halkanın ve kapalı eğrinin içinden akım geçmiyorsa dolanım sıfırdır.


2- İndüksiyon elektrik alanı halkanın her yerinde aynı büyüklüktedir.


3- Bütün elektrik ve magnetik alanlar yüklerden ve yüklerin hareketinden oluşur.


Hedef ve Hedef Davranışlar : Konu analizi sonunda belirlenmiş hedef ve hedef davranışlar.Eğitim Durumu


B. Giriş Bölümü (5 dakika)


1- Dikkat Çekme : Şimşek çaktığında radyolarımızdan parazitler duyarız. Bunun nedeni nedir?


2- Güdüleme : Bu konunun sonunda elektromagnetik ışımaların nasıl oluştuğunu, elektromagnetik dalgaların özelliklerini, X ışınlarından radyo dalgalarına kadar tüm ışımaların frekansa veya dalga boyuna bağlı olarak nasıl değişeceğini kavrayacaksınız.


3- Gözden Geçirme : Bu konunun sonunda magnetik dolanımın özelliklerini, değişen magnetik akıların çevresindeki elektrik alanları, değişen elektrik akılar çevresindeki elektrik alanları, elektromagnetik spektrumun özelliklerini öğreneceksiniz.


4- Geçiş : Önceki konulara ilişkin bazı sorular yöneltilebilir.


Soru : Bir yüzeyden elektron sökülmesi için gerekli olan eşik dalga boyu 0=5000 Å 'dür. Bu yüzeye dalga boyu daha küçük olan fotonlar gönderildiğinde sökülen elektronların hızları 2x105 m/s oluyor. Yüzeye gönderilen fotonların dalga boyu nedir? (me=9xl0-31 kg)


Çözüm : Önce elektronların kinetik enerjilerini bulalım:


Ek= 1/2 m v2


Ek= 1/2 (9xl0-31)(2x105)2


Ek= 1.8xl0-20 J


Elektronların bağlanma enerjisini bulalım:


Eb= hc/l

Eb= 1986x10-28/5x10-7

Eb= 3.978x10-19 J


E=Eb + Ec


E= 4.158x10-19 J


E= hc/l


4.158x10-19 = = 1986x10-28/l


= 1986x10-28/4.158x10-19


= 4776x10-10 m


= 4776 ÅC. Geliştirme Bölümü (25 dakika)


Etkinlikler :


1- Magnetik dolanımın özelliklerinin açıklanması,


2- Değişen magnetik akıların çevresindeki elektrik alanların özelliklerinin belirlenmesi,


3- Değişen elektrik akıların çevresindeki magnetik alanların özelliklerinin açıklanması .


Soru : Betatron denilen modern bir parçacık hızlandırıcı düzenekte, magnetik akı değişimiyle çok yüksek enerjilere kadar hızlandırılan elektronlar, havası boşaltılmış camdan bir halkanın iç kısmında dönerler ve halka ortasındaki boşluktan geçen açı arttıkça hızlanırlar. Elektronların çember üzerinde dönebilmesi için ayrıca halka düzlemine dik bir magnetik alan uygulanır. Bir elektron, bir betatron halkası içinde 0.6 m yarıçaplı çember üzerinde yaklaşık ışık hızıyla hareket ediyor. Halka ortasındaki akı 1/250 s 'de 36 Nm/As 'lik hızla artarsa elektronlara verilen enerji ne olur? (p=3 alınacak ve hızın yaklaşık ışık hızında sabit kaldığı kabul edilecek.)


Çözüm: Elektronlara verilen enerji, elektriksel kuvvetin yaptığı işe eşittir.


W=Kuvvet X Yol W= F d F=q E q=e=1.6x10-19 C


W=q E d E= e/2pr


E=36/2 3 0.6


E=10 N/C


Elektronun 1/250 s 'de aldığı yol d=c t


W= 1.6x10-19 x 10 x 12x105 d=3x108 1/250


d=12x105 m


W= 1.92x10-12 J 1 eV= 1.6x10-19 J


W= 1.92x10-12/1.6x10-19


W= 12x106 eV

W= 12 MeV


Ara Özet : Konuda anlatılanlar bir öğrenciye tekrar ettirilebilir.


Ara Geçiş : Öğrendiğimiz konulara bağlantılı olarak elektromagnetik spektrum konusuna geçelim.


Etkinlikler :


1- Elektromagnetik spektrumun özelliklerinin açıklanması,


2- Bu özellikleri doğrulayıcı bir örnek problem çözülmesi.


Soru : Bir X ışını tüpünde 4x107 m/s hızla hareket eden elektronlar bir hedefe çarptıktan 4x10-18 s sonra duruyorlar.


a) Elektronların hedefe çarptıktan duruncaya kadar aldıkları tol nedir?


b) Elektronların ivmelenmesiyle oluşan elektromagnetik ışımanın frekansı nedir?


c) Bu frekanstaki ışığın dalga boyu nedir?


Çözüm :


a) d= vor t


d=((0 + 4x107)/2) 4x10-18


d=8x10-11 m


b) f= 1/T


f=1/4x10-18


f= 25x1016 Hz


c) l=c/f


= (3x108) / 25x1016


= 12x10-10 mD. Sonuç Bölümü (5 dakika)


Son Özet : Derste anlatılanlar kısa birkaç cümleyle özetlenir.


Tekrar Güdüleme : "Anlatılanlar bir sonraki konunun temeli olup gelecek konuların daha iyi anlaşılması için bu konuların iyi bilinmesi gerekir" benzeri bir ifade ile bir kez daha güdülemesi.


Kapanış : Dikkat bölümünde sorulan soru ya da soruların tekrar sorulup yeter sayıda öğrenciye söz verdikten sonra sorusu olan öğrencileri yanıtlaması ya da başkaca sorular için hazır olduğunu belirtmesi.E. Değerlendirme Bölümü (5 dakika)


Soru 1 : Yarıçapı 5 cm olan çember şeklindeki bir halkanın ortasından I şiddetinde akım taşıyan bir tel geçmektedir. Halka çevresindeki magnetik dolanımı k cinsinden bulunuz.


Çözüm : Magnetik dolanım sadece I akımına bağlı olup 4 k I değerine eşittir.


Soru 2 : Magnetik akı değişimi ile oluşan elektrik alanının çizgilerinde bir başlama ve bir bitme noktası var mıdır?


Çözüm : Elektrik alan çizgilerinin bir başlangıç bir de bitiş noktası vardır. Bu ise elektrik yükü ile belli olur. Oysa burada öyle bir yük olmadığından başlama ve bitme noktası olmaz.
Hedef  ve Hedef Davranışlar

          Hedef 1 :  "Elektromagnetik Dalgalar" konusuyla ilgili kavram ve terimlerin anlam bilgisi.

          Hedef Davranışlar :  l-  "Magnetik dolanım", "magnetik akı", "elektrik akısı", "indüksiyon emk'si", "elektromagnetik spektrum", "elektromagnetik düzensizlik" kavramlarının tanımlarını derste geçen ifadeleriyle yazma/söyleme (önerilenler arasından seçip işaretleme).

          Hedef 2 :  "Elektromagnetik Dalgalar" konusuyla ilgili olgular bilgisi.

          Hedef Davranışlar :  1-  Üzerinden elektrik akımı geçen uzun düz bir telin çevresinde oluşan magnetik alan çizgilerinin alacağı şekli verilenler arasından seçip işaretleme.

          2-  Elektromagnetik dalgaların ilk defa kim tarafından ortaya atıldığını verilenler arasından bulup işaretleme.

          3-  Akı değişim hızı sabit olan akıyı çevreleyen elektrik alan değişimini, akım sabit kaldığında akımı çevreleyen magnetik alan değişimini verilenler arasından seçip işaretleme.

          4-  Halkanın sınırladığı yüzeye bağlı olarak magnetik dolanımın değişip değişmediğini verilenler arasından seçip işaretleme.

          5-  Elektrik akısı değişimine eşdeğer akımın kim tarafından bulunduğunu verilenler arasından seçip işaretleme.

          6-  X ışınlarının kim tarafından bulunduğunu verilenler arasından seçip işaretleme.

          Hedef 3 :  "Elektromagnetik Dalgalar" konusuyla ilgili alışılar, yol, yöntem, sıra, dizi, kategori ve ölçütler bilgisi.

          Hedef Davranışlar :  1-  Verilen bir terimin karşılığı olan simgeyi bir dizi simge arasından seçip işaretleme.

          2-  Verilen bir simgenin karşılığı olan terimi bir dizi terim arasından seçip işaretleme.

          3-  Verilen bir dizi simgeyle bir dizi terimi eşleştirip işaretleme.

          4-  Verilen bir terimin karşılığı olan simgeyi yazma/söyleme.

          5-  Verilen bir simgenin karşılığı olan terimi yazma/söyleme.

          6-  Verilen bir formüldeki simgelerin anlamlarını yazma/söyleme.

          7-  Yüklenmenin herhangi bir anında elektrik alanın yönünü bir dizi seçenek arasından seçip işaretleme.

          Hedef  4 :  "Elektromagnetik Dalgalar" konusuyla ilgili genelleme, ilke ve kuramlar bilgisi.

          Hedef Davranışlar :  1-  Magnetik alanın akıma ve uzaklığa bağlı olarak değişimini yazma/söyleme.

          2-  Formülü verilen magnetik dolanımın hangisi olduğunu verilenler arasından bulup işaretleme.

          3-  Indüksiyon emk'sinin formülünü yazma/söyleme.

          4-  Bir elemanter yükün halkayı bir kere dolaşmasında aldığı yolun formülünü yazma/söyleme.

          5-  Elektrik alan formülünü yazma/söyleme.

          6-  Eşdeğer akım şiddeti formülünü yazma/söyleme.

          7-  Bir devrede akım düzgün olmadığı zaman dolanım yasası için gerekli olan eşitliği verilenler arasından bulup işaretleme.

          8-  Levhaları delip geçen akım yoksa dolanım yasası için dolanım yasası için gerekli olan eşitliği verilenler arasından seçip işaretleme.

          9-  Bütün elektrik ve magnetik alanların nasıl oluştuğunu verilenler arasından bulup işaretleme.

          Hedef 5 : "Elektromagnetik Dalgalar" konusuyla ilgili bilimsel bilgileri kavrayabilme.

          Hedef Davranışlar : 1-  Magnetik dolanım ile akım şiddeti arasındaki ilişkiyi anlatan doğru ifadeyi verilenler arasından seçip işaretleme.

          2-  Telden akım geçirildiğinde magnetik alan çizgilerinin değişimini gösteren şekli verilen resimler arasından bulup işaretleme.

          3-  Akım ile dolanım yasası arasındaki ilişkiyi anlatandoğru ifadeyi verilenler arasından bulup işaretleme.

          4-  Elektromagnetik spektrumda ışınların değişimini gösteren şekli verilenler arasından bulup işaretleme.

          5-  Yüklerin hareketi ile elektrik ve magnetik alan arasındaki ilişkiyi anlatan ifadeyi verilenler arasından bulup işaretleme.

          Hedef 6 :  "Elektromagnetik Dalgalar" konusuyla ilgili bilimsel bilgileri uygulayabilme.

          Hedef Davranışlar :  1-  Değişen bir magnetik akıyı çevreleyen çemberler şeklinde, iletken tel boyunca elektrik alanın nasıl değişeceğini verilenler arasından bulup işaretleme.

          2-  Değişen magnetik akıyı çevreleyen halka çember şeklinde olmayan halka ise E 'nin dolanımının nasıl bulunacağını verilenler arasından bulup işaretleme.

          3-  Elektrik akısına eşdeğer akımın nasıl bulunduğunu yazma/söyleme.

          4-  Dolanım yasası için gerekli olan akımın gerçek akım ile eşdeğer akıma bağlı kalarak dolanım yasası için gerekli olan eşitliğin nasıl bulunduğunu yazma/söyleme.

          5-  Işınların frekansa ve dalga boyuna bağlı olarak nasıl değiştiğini verilenler arasından bulup işaretleme.

Etiketler (atom, teorisi, günlük, ders, pl, , ve, hedef, davranışlar, )
Tarafımızca yazılan yazıların hakları saklıdır.

Benzer Başlıklar...

» Vektör nedir?
» Kuvvet, keşişen kuvvetlerin dengesi
» Deney , bağımlı , bağımsız ve sabit değişkenler
» Skaler ve Vektörel Büyüklükler
» Düzgün Doğrusal Hareket ve İvme
» Öğretmenler için yılsonu işlemler, ders kesim raporu, yazılı kağıtları teslim tu
» En zayıf ders neden fizik
» Basit Makinaler: Bölüm II; Palanga, çıkrık, dişli, kasnak ve vidalar
» Dengedeki bazı cisimler için şartlar, şemalar ve lami uygulanışı
» Isı ve Isının yayılması

Henüz yorum eklenmemiş..912


    Türkçemizi katletmeden harf ve imlâ yapımıza uyacağınızı düşünüyoruz.

    Uygunsuz içerikler savcılığa bildirilmek üzere kayıt altına alıyoruz.
    05.10.2022, 12:27

    Her hakkı saklıdır.
    Görüntüleme 7602