Fizik Dosyaları » Genel Fizik » Fizik Makaleleri » Nanotenoloji » Akıllı Bomba Nanoparçacıkları Yöntemi Metastazı Vuruyor 2008 1S


Akıllı Bomba Nanoparçacıkları Yöntemi Metastazı Vuruyor 2008 1S

Ekleyen: Salih 16/12/2011 :: 08:00:00

Dosya Tipi: application/pdf

Dosya Boyutu: 1.02 MB


Açıklama:Y›lda ancak birkaç kez ya¤mur yüzü gören Afrika çöllerinde yaflayan bir böce¤in hayatta kalmak
için su ihtiyac›n› nas›l giderdi¤ini biliyor musunuz? Ya nilüfer çiçe¤ini yapraklar›n›n nas›l
her zaman temiz kald›¤›n›? Siz hiç tonlarca a¤›rl›¤a sahip deniz hayvanlar›n›n derilerine yap›flan
küçük deniz hayvanlar›ndan ve yosunlardan dolay› hareket kabiliyetini kaybetti¤ine flahit oldunuz
mu? Ya¤mur ya¤d›¤›nda sileceklere ihtiyac› olmayan otomobilleri, hiç bu¤u tutmayan banyo
aynalar›n›, kalp damarlar›na tak›lan ve hiç t›kanmayan stentleri, kendi kendini temizleyen bina
cephelerini duydunuz mu? Bu makalede bütün bu sorular›n cevaplar›yla, ak›ll› mikro ve nano
yüzeylerin hayat›m›z› nas›l kolaylaflt›rd›¤›n›n örneklerini bulacaks›n›z.


İndirelen Dosya: fizikdosyalari/akilli20075s1324214992.pdf


DOSYAYI İNDİR
Etiketleri:akıllı, bomba, nanoparçacıkları, yöntemi, metastazı, vuruyor,